اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
کاظم عادلی

مسئول کمیسیون علمی تخصصی