اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
مهدی خاوری

مسئول کمیسیون مالی