اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
لطیفه خاشعی

معاونت