اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
قاسم توسلی

عضو شورای مرکزی