اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
فاطمه ضیایی

مسئول کمیسیون سیاسی