اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
فاطمه شریفی

مسئول کمیسیون فرهنگی