اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
سید رضا حسینی

عضو شورای مرکزی