اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
رضا احمدی

مسئول کمیسیون آموزش