اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
رضا احسانی

روابط عمومی