اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
ابراهیم میرزایی

دبیر