اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
ابراهیم حسین زاده

عضو شورای مرکزی