اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
ائتلاف رشد

ائتلاف رشد = راه شکوفایی دانشجو
با کدهای انتخاباتی: ۱۱۳ – ۱۰۱