اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

عنوان مقاله
نقش رسانه ها در تبیین انسجام وحدت اسلامی
شرح پدیدآور
محمد علی نجفی
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری
رشته پژوهش علوم اجتماعی
طلبه مقطع کارشناسی جامع المصطفی العالمیه (ص) واحد مشهد
مقاله مقطع کارشناسی ارشد