اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

عنوان پایان نامه
روایت پردازی زنانگی در داستان نویسی افغانستان (با خوانشی بر سنگ صبور و آثار مارگریت دوراس)

شرح پدیدآور
مجتبی اصغری
دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه universite’ stendhal شهر گرنوبل کشور فرانسه
رشته زبان و ادبیات فرانسه
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
مختص دانشجویان زبان و ادبیات فرانسه