اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

حضور دکتر عباس بصیر مشاور ارشد ریاست جمهوری در ادا و گفت وگوی ایشان پیرامون مشکلات دانشجویان و مهاجرین