اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

بررسی کشتارهای اخیر مردم هزاره

زمان: جمعه ۷ اردیبهشت، ساعت ۱۶

مکان:گلشهر، شفیعی ۲۵، پلاک ۱۴۶  کتابخانه رسالت