اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

🌀همراه شوید
تا بار دیگر
قطره قطره
دریا شویم…
#نه_به_تبعض_قومیتی
#اتحادیه_خانه_تمام_دانشجویان

کد های انتخاباتی
۱۱۵الی۱۲۷

گروه تلگرام: https://t.me/etelaf_ara