اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان
بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان – اطلاعیه شماره 5

بسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۵ شورای نظارت بر انتخابات اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

بدین وسیله به اطلاع مجمع عمومی محترم می رساند نتایج شمارش آراء به شرح زیر می باشد:

تعداد رای صادره: ۲۱۴
تعداد رای ماخوذه: ۱۹۹
تعداد رای باطله: ۱۰

همچنین نتایج آراء به ترتیب به شرح زیر می باشد:

نفر اول: کد ۱۱۳ – عابدین احسانی با ۱۳۵ رای
نفر دوم: کد ۱۰۱ – کاظم یزدانی با ۱۲۳ رای
نفر سوم: کد ۱۱۲ – حامد خلیلی با ۱۱۹ رای
نفر چهارم: کد ۱۱۰ – رضا باقری با ۱۱۸ رای
نفر پنجم: کد ۱۰۳ – زهرا خاوری با ۱۱۱ رای
نفر ششم: کد ۱۱۱ – مصطفی یعقوبی با ۱۰۷ رای
نفر هفتم: کد ۱۰۴ – زکیه امید با ۱۰۴ رای
نفر هشتم: کد ۱۰۲ – ریحانه محمدی با ۱۰۳ رای
نفر نهم: کد ۱۰۵ – راضیه محمدیان با ۱۰۱ رای
نفر دهم: کد ۱۰۶ – مصطفی یعقوبی با ۱۰۰ رای
نفر یازدهم: کد ۱۰۹ – فاطمه محمدی با ۹۸ رای
نفر دوازدهم: کد ۱۰۷ – طاهره سادات حسینی با ۸۸ رای
نفر سیزدهم: کد ۱۰۸ – سید محمد امین صمدی با ۶۹ رای

با تشکر
شورای نظارت بر بیست و چهارمین دوره انتخابات شورای مرکزی اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان