اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

                                        

قرایت قرآن توسط قاری محترم محسن راغب                                                              سخنرانی جناب آقای دکتر راغی جنرال محترم ج.ا.افغانستان

                                        

اجرای زنده ی سرودملی افغانستان توسط گروه سرود ققنوس                                         اجرای حرکات نمایشی توسط شورای عالی ورزشکاران مهاجر

                                        

سخنرانی جناب آقای عجمی مدیرکل اداره اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی       افتتاح بازدید از غرفه های دستاوردهای مهاجرین

                                       

غرفه اتحادیه اسلامی دانشگاهیان افغانستان

                                       

بازدید از غرفه ها                                                                                                با نخبگان ارشد